Školní psycholog

Školní psycholog ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence zajišťuje pedagogicko-psychologické poradenství v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.). Práce školního psychologa se řídí etickým kodexem.

Mgr. Naděžda Landová

  • Konzultační hodiny: úterý 7:30 - 12.00 a středa 7:30 - 15:00
  • Tel: 211 153 630
  • Email: nadezda.landova@gymspit.cz
     

Pro studenty naší školy a jejich rodiče je služba školního psychologa bezplatná.
Pracovna se nachází vedle učebny hudební výchovy.

Osobní schůzku je doporučeno předem domluvit, nejlépe e-mailem, pokud nepůjde o krizovou a akutní situaci, která bude řešena pružně a přednostně. V době konzultace nebo práce se třídou se nepřijímají telefonáty. V případě potřeby je možné čas schůzky v uvedených dnech přesunout na pozdější hodinu.
 

S čím školní psycholog může pomoci?

Studenti se mohou obracet na školního psychologa při řešení svých vztahů ve škole i mimo školu, ve výukové problematice a volbě dalšího studia, v osobnostní problematice, při pocitu ohrožení či nadměrném stresu, nebo s čímkoliv, o čem si potřebují důvěrně popovídat. Školní psycholog je k dispozici i rodičům, pro konzultace ohledně otázek vhodného vedení dítěte s výchovnými či vzdělávacími potížemi a jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové, adaptační či rodinné problémy. Dále může pomoci při rozhodování o volbě povolání.

Školní psycholog také spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých studentů, systematicky spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé rizikové jevy. V případě aktuálních třídních problémů může realizovat krátkodobé intervenční programy. Dále provádí anonymní šetření s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy a poskytuje konzultace pedagogům zaměřené na přípravu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované studenty.

Školní psycholog v případě potřeby spolupracuje i se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními, ale nemá kompetence pedagogicko-psychologické poradny, tj. neprovádí pro školu právně závaznou diagnostiku studentů a jejich problémů s učením. Může ale velmi dobře pomoci studentům či rodičům ve spoustě konkrétních obtíží, např. při problémech v chování k vrstevníkům, dospělým, při mimořádných či vleklých problémech v rodině apod.

Jak probíhá spolupráce?

Ke školnímu psychologovi se studenti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání a potřeby. Pracuje se se třídou jako kolektivem v rámci třídnických hodin či tematických skupinových aktivit anebo s jednotlivými studenty.

Individuální spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace, nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu studenta samotného a jeho rodičů, který je stvrzen podpisem (viz Individuální informovaný souhlas). Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem studenta a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o studentovi mají pouze zákonní zástupci studenta (popř. student).